KARATE ZEON 5 CS

A12688A 

Insekticidas

Veiklioji medžiaga: lambda -cihalotrinas 50 g/l.

Produkto forma: mikrokapsulių suspensija.

Karate Zeon 5 CS - kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Kenksminga prarijus ir įkvėpus. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (laukams), 40 metrų (sodams), 15 metrų (vaiskrūmiams) ir 30 metrų (apyniams) iki paviršinių vandens telkinių bei 1 metro iki melioracijos griovių.  
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (lauko pasėliams) ir 10 metrų (sodams) iki ne žemės ūkio paskirties žemės. 
Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 1 l, 5 l. 
Registracijos Nr. 0236I/07 
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 3 metai. 

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska 
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija 
Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017, faks. + 370 52420025 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Karate Zeon 5 CS - insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Tai - plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas žemės ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti. 

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio AUGALAI

Naudojimo norma (l/ha) Kenkėjai Purškimo laikas Paskutinis apdorojimo laikas iki derliaus nuėmimo dienomis 

Bulvės

0,1  Kolorado vabalai  Purškiama, kai kolorado vabalo lervos yra II ir III ūgio (lervos 3-8 mm dydžio).  20
Kviečiai 0,2 Javinės muselės, amarai, tripsai, lemai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   20
Miežiai 0,15-0,2 Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   20
Rapsai 0,1-0,15 Rapsiniai žiedinukai, spragės, paslėptastraubliai, amarai Purškiama kenkėjams plintant   20
Liucerna 0,15 Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai  Purškiama kenkėjams plintant   30
Obelys 0,4 Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai   Purškiama kenkėjams plintant   20
0,6 Erkės Purškiama kenkėjams plintant   20
Vyšnios, avietės 0,4 Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   30
Braškės 0,5 Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   30
Serbentai 0,3-0,4 Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   30
Agrastai 0,3  Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai  Purškiama kenkėjams plintant   30
Apyniai 0,4  Amarai, erkės Purškiama kenkėjams plintant   30

 

Miškai

Naudojimo norma (l/ha) Kenkėjai Naudojimo apribojimai dienomis 

Lapuočiai

0,2-0,4 Lapus graužiantys vabzdžiai, voratinklinės erkės  Negrybauti, neuogauti – 10 
Nedirbti miške –1
Nepoilsiauti – 4 dienas po purškimo 

 

Sandėlių dezinsekcija

Naudojimo norma Kenkėjai Apdorojimo laikas ir būdai

Tušti sandėliai

0,4 ml/m2 Sandėlių kenkėjai Apdorojama šlapiuoju būdu (200 ml tirpalo- 1m2). Praėjus 72 valandoms po apdorojimo leidžiama įeiti ir pilti grūdus. 
Teritorija apie sandėlius  0,8 ml/m2 Sandėlių kenkėjai Apdorojama šlapiuoju būdu (400 ml tirpalo- 1m²)

Pastaba 

„Dėmesio! Yra tikimybė, kad naudojant – Karate Zeon 5 CS gali išsivystyti atsparumas korolado vabalams ir rapsiniam žiedinukui, kai naudojama nesilaikant rekomendacijų, todėl gali sumažėti šio produkto efektyvumas“. 
Maksimalus purškimų skaičius visuose augaluose– 1 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.  
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

PURŠKIMAS 

Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų paviršių reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Vandens kiekis: žemės ūkio augalams – 200-300 l/ha, bulvėms – 400 l/ha, uogakrūmiams – 500 l/ha, obelims, kriaušėms – 500-1000 l/ha, braškėms – 1000 l/ha. Slėgis: 2-3 atm.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišyti nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Tris kartus išplaukite tuščią tarą, paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. 

APLINKOS APSAUGA 

Neterškite vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Saugokite, kad 10 dienų į produktu apdorotus plotus nepatektų šalia ganomi naminiai gyvuliai. Venkite produkto patekimo nuo dirvos paviršiaus į paviršinius vandens telkinius. 

FITOTOKSIŠKUMAS

Purškiamiems augalams nefitotoksiškas. 

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS 

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles). 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA  

Priklauso sintetinių piretroidų grupei. 
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMAS 

Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje, vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė, gali susidaryti kristalai, kurie ištirpsta, jei produktas palengva atšildomas. Tinka naudoti mažiausiai 3 metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.  

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz: netinkamas naudojimas, sandėliavimas, ypatingos gamtinės sąlygos), kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo dabartine patirtimi. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l