MAVRIK

Insekticidas

Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l (22,1 %)  
Aliejinė vandens emulsija 

Mavrik – kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus žieminių ir vasarinių javų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, rapsukuose, žirniuose, pupose, bulvėse, morkose, žiediniuose, gūžiniuose ir briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, linuose, dekoratyviniuose augaluose, taip pat eglučių sodinukuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žieminius ir vasarinius javus, žieminius ir vasarinius rapsus, rapsukus, linus, žirnius, pupeles, bulves ir morkas. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus ir brokolius. 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant dekoratyvinius augalus ir eglučių sodinukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 1 l, 5 l 
Registracijos numeris: AS2-30I(2016) 
Siuntos numeris: žiūrėti ant įpakavimo 
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, The Netherlands 
Tel: +31 33 44 53 160 
Fax: +31 33 494 80 44 

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 

VEIKIMO BŪDAS 

Mavrik - plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Preparatas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą.  
Mavrik paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis per virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas staigiai žūva. Geriausiai veikia 15-20 ºC temperatūroje, efektyvus ir esant aukštesnei temperatūrai. 
Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą.  

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Vadovaukitės žemiau nurodyta lentele: 

Augalai

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė)  Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo Pastabos

Žieminiai ir vasariniai kviečiai,  žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos

10-75 0.15-0.2 1-2 200-400 10 30 Purškiama pavasarį

Javiniai amarai (Sitobion avenae) – dažniausiai kenkia žieminiams javams, bet gali apnikti ir vasarojų. Javiniai amarai vasarinių javų pasėliuose randami ant viršutinių lapų ir stiebų, tuo tarpu žieminiuose javuose jie dažniausiai įsikuria varpose. Žalingumo riba – javams išplaukėjus, randama 20-30% amarų apniktų stiebų, apsikrėtusio stiebo varpoje – vidutiniškai po 2-3 amarus. Purkšti žieminiams javams išplaukėjus (BBCH 51-59).  

Ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi) – labiau kenkia vasariniams javams. Vasarinių javų krūmijimosi tarpsniu žalingumo riba laikoma 50% apniktų augalų ir ant augalo po 1-2 amarus, vasarojaus bamblėjimo ir vamzdelėjimo tarpsniais – 50% apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo. Purkšti vasarinių javų krūmijimosi  - vamzdelėjimo tarpsniais (BBCH 21-47). 

Oranžinis kvietinis gumbauodis (Sitodiplosis mosellana) – purškti, kai varpose randama gumbauodžio lervų, bet ne anksčiau žydėjimo tarpsnio (BBCH 60 ir vėliau). Lervoms naikinti naudoti 0,15 l/ha normą.

Tripsai (Limothrips denticornis, Thrips angusticeps) - purkšti bamblėjimo pabaigoje (BBCH 37-39) ir jei ant 50% stiebų randama po 1-2  tripsus. Tripsams naikinti naudoti 0,2 l/ha normą.  

Lemai (Oulema sp.) - Lemų žalingumo ribos nėra nustatytos. Purškiant nuo amarų, pasėliai apsaugomi ir nuo lemų 
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai 

30-71 0.2  1-2 100-300 7 60

Rapsinis žiedinukas (Meligethes aeneus) – purkšti, kai stiebo augimo trapsnio pradžioje aptinkami 1-2 žiedinukai ant augalo, butonizacijos tarpsnyje – 3-4 žiedinukai ant augalo. 

Ankštarinis paslėptastraublis (Ceutorhynchus assimilis) – žieminiuose rapsuose purkši žydėjimo tarpsnio pabaigoje (BBCH 69), vasariniuose - prieš žydėjimą (BBCH 59). 

Rapsinis stiebinis (Ceutorhynchus napi), kopūstinis stiebinis (Ceutorhynchus quadridens) paslėptastraubliai – purkšti prieš stiebams pasiekiant 20 cm ilgį. 

Ankštarinis gumbauodis (Dasyneura brassicae) - purkši žydėjimo tarpsnio pabaigoje (BBCH 69). Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassica) - purkšti, kai kenkėjų apniktų augalų yra daugiau nei  10%.  
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Žalieji žirniai su ankštimis ir be anksčių  

10-29 0.15-0.2  1 100-300 - 7
Žirniai 10-29 0.15-0.2  1 100-300 - 14

Sitonai (Sitona lineatus) – purkšti dygimo metu. Žalingumo riba – 5-10 vabalų /m2. 

Mažos apimties naudojimas: 
Tripsai (Kakothrips pisivorus), žirniniai, pupiniai amarai (Aphis fabae)  - purkšti pasirodžius kenkėjams.  
Žirninis drugys (Cydia nigricana) - purkšti vegetacijos metu. Žalingumo riba – 5-10 vabalų /m2.
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Pupos

10-29 0.15-0.2  1 100-300 - 14

Sitonai (Sitona lineatus) – purkšti dygimo metu. Žalingumo riba – 5-10 vabalų /m2.

Mažos apimties naudojimas: 
Amarai (Aphis fabae) - Pasirodžius kenkėjams 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Žiediniai kopūstai ir brokoliai 

10-49 0.2  1 200-400 - 7
Gūžiniai ir briuseliniai kopūstai 10-49 0.2  1 200-400 - 7

Kopūstinis amaras (Brevicoryne brassica) - purkšti pastebėjus kopūstinius amarus ant augalų 

Mažos apimties naudojimas: 
Kopūstinis (Pieris brassicae), ropinis baltukas (Pieris rapae) ir griežtinis (Pieris napi) baltukai kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae) -  purkšti pastebėjus jaunus vikšrus.  
Kopūstinė kandis (Plutella xylostella) - purkšti pasirodžius vikšrams. 
Kopūstinė musė (Delia radicum) - purkšti kenkėjams skraidant. Kenkėjų pasirodymas ir kenkimo pradžia nustatomi prognozavimo programomis. 
Kryžmažiedinės spragės (Phyllotreta nemorum, P. undulata) – purkšti pastebėjus kenkėjus ant daigų.  
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Bulvės

12-49 0.1-0.2  1-2 200-400 14 7

Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata) - Purkšti pastebėjus lervas ant augalų.  

Mažos apimties naudojimas: 
Bulvių amarai (Aphis nasturtii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae), Cikadėlės (Empoasca vitis , Empoasca solani, Euptetyx atropunctata) -  purkšti pasirodžius kenkėjams. 
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Morkos

13-20 0.1-0.2  1-2 150-400 14 14

Morkinė blakutė (Trioza apicalis) - purkšti pastebėjus, kai jaunų morkų lapai masiškai pradėjo garbanotis. 

Mažos apimties naudojimas: 
Morkinė musė (Psila rosae) – purkšti kenkėjams skraidant. Kenkėjų pasirodymas ir kenkimo pradžia nustatomi prognozavimo programomis. 

Mažos apimties naudojimas: 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo

Linai

10-12 0.2  1 100-300 - 60

Juodosios (Longitarsus parvulus) ir melsvosios (Aphthona euphorbiae) linų spragės – purkšti linų dygimo metu, kai 1 m2 randama daugiau kaip 10 spragių. Jei randama mažiau nei 10 spragių, purškti tik lauko pakraščius.  
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų

Dekoratyviniai augalai 

- 0.1-0.2  1-2 200-400 14

Amarai, erkutės, blakės, vabalai, vabzdžių lervos bei vikšrai ir kt. - purkšti pasirodžius kenkėjams. 
 

AUGALAI

Augalų augimo tarpsnis purškimo metu (BBCH skalė) Norma, l/ha  Purškimų skaičius Vandens kiekis, l/ha Minimalus dienų skaičius tarp purškimų

Eglučių sodinukai 
(Picea abies) 

- 0.2  1-2 200-400 14

Amarai (Aphis abietina) - purkšti pasirodžius kenkėjams.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS 

Mavrik naudojimas žirniams nuo tripsų, žirninių, pupinių amarų, žirninių drugių, pupoms nuo amarų, kopūstinėms daržovėms nuo kopūstinis baltuko, ropinio baltuko, griežtinio baltuko, kopūstinės kandies, kopūstinio pelėdgalvio, kryžmažiedžių spragių, kopūstinės musės, bulvėms nuo amarų ir cikadėlių, morkoms nuo morkinės musės, linams nuo juodosios ir mesvosios linų spragių, dekoratyviniams augalams nuo amarų, erkučių, blakių, vabalų, vabzdžių lervų bei vikšrų, eglučių sodinukams nuo amarų išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. 

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas. 

DĖMESIO

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. 
Lietus neturi įtakos produkto veikimui praėjus 2 valandoms po purškimo. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Veiklioji Mavrik medžiaga tau-fluvalinatas priklauso peritroidų cheminei grupei (IRAC kodas 3A). Mavrik vis dar labai gerai naikina rapsinius žiedinukus, nors kitiems piretroidų grupės insekticidams atsparios šių kenkėjų populiacijos yra plačiai paplitusios Lietuvoje. Rapsinio žiedinuko atsparumo atsiradimo rizika tau-fluvalinatui yra vertinama kaip vidutinė. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų: 

  • Mavrik naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis;
  • Purkškite tik tuomet, kai vabzdžių skaičius pasiekia žalingumo ribą;
  • Purkškite optimaliomis sąlygomis, kai vabzdžiai yra aktyvūs, jautriausiame vystymosi tarpsnyje;
  • Kitiems purškimams naudokite kitą veikimo pobūdį turinčius insekticidus. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymo galimybę;
  • Rapsiniam žiedinukui naikinti Mavrik naudokite 1 kartą per sezoną.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Prieš atidarant produkto pakuotę, gerai ją suplakite. Į purkštuvą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio, tuomet - rekomenduojamą Mavrik kiekį. Maišyklė turi būti įjungta. Supilkite likusį reikiamo vandens kiekį. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu. 

MIŠINIAI  

Mavrik mišinių su kitais augalų apsaugos produktais veiksmingumas, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas.  
Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.  

PURŠKIMO TECHNIKA IR JOS PARUOŠIMAS 

Rekomenduojama naudoti įprastinius traktoriniu lauko purkštuvus su hidrauliniais purkštukais. Visa purškimo technika turi būti tinkamai kalibruota prieš naudojimą, atsižvelgiant į technikos važiavimo greitį, išpurškiamą kiekį ir tirpalo paskirstymo vienodumą. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dėmesio! Traktoriniais sodo ventiliatoriniais purkštuvais per vieną dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 7 ha plotą! 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, rekomenduojama dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.  
Purškiant traktoriniais ar rankiniais (nugariniais) purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartą LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

NAUDOJIMAS MIŠKŲ ŪKYJE 

Miškų ūkyje Mavrik naudojamas apsaugoti spygliuočių žaliavinę medieną nuo žievėgraužio tipografo (Ips typographus) ir žievėgraužio graverio (Pityogenes chalcographus), eglinio poligrafo (Polygraphus poligraphus), didžiojo kirpiko (Blastographus piniperda), mažojo kirpiko (Blastographus minor) įsigraužimo. Produkto tirpalu apipurškiamas į rietuves sukrautų rąstų žievės paviršius nevartant rąstų taip, kad tirpalas susigertų į žievę, bet nenutekėtų. 

Norma:  
Naudojamas 0,5% koncentracijos tirpalas: 
10 m3 medienos - 3 l 0,5% koncentracijos tirpalo, 20 m3 medienos - 4 l, 30 m3 medienos - 5 l, 40 m3 medienos - 6 l, 50 m3 medienos - 7 l, 60 m3 medienos - 9 l, 70 m3 medienos - 10 l, 80 m3 medienos - 12 l, 90 m3 medienos - 14 l, 100 m3 medienos - 15 l arba 0,15 – 0,2 l 0,5% tirpalo/m2 žievės paviršiui.

Didžiausias purškimų skaičius: 1 

TIRPALO PARUOŠIMAS NAUDOJANT MIŠKŲ ŪKYJE 

Prieš atidarant produkto pakuotę, gerai ją suplakite. Į 10 litrų vandens pilama 50 ml insekticido Mavrik, į 100 litrų vandens pilama 0,5 litro Mavrik. 
Į rankino ar nugarino purkštuvo rezervuarą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio. Įpilkite apskaičiuotą reikiamą insekticido Mavrik kiekį ir išmaišykite. Po to supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. 

TIRPALO PARUOŠIMAS NAUDOJANT MIŠKŲ ŪKYJE 

Prieš atidarant produkto pakuotę, gerai ją suplakite. Į 10 litrų vandens pilama 50 ml insekticido Mavrik, į 100 litrų vandens pilama 0,5 litro Mavrik. 
Į rankino ar nugarino purkštuvo rezervuarą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio. Įpilkite apskaičiuotą reikiamą insekticido Mavrik kiekį ir išmaišykite. Po to supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. 
Į traktorinį ventiliatorinį purkštuvą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio, tuomet – tam kiekiui apskaičiuotą Mavrik kiekį. Supilkite likusį vandens kiekį. Tirpalo paruošimo, purškimo ir pertraukų metu rezervuaro maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu. 
Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu 3 katrus, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant prieš tai apdorotų pasėlių ar medienos rietuvių. 

SAUGOS PRIEMONĖS NAUDOJANT MIŠKŲ ŪKYJE 

DĖMĖSIO! 
Buvimas šalia purškiamų medienos rietuvių kelia riziką pašalinių žmonių sveikatai! Pašaliečių buvimas šalia purškiamų medienos rietuvių turi būti griežtai ribojamas. Pašaliečio buvimo trukmė šalia purškiamų medienos rietuvių negali būti ilgesnė kaip 1 min. 

Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienam operatoriui per dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m2 žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m3 į rietuves sukrautos medienos tūrį. 
Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienam operatoriui per dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 230 m2 žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m3 į rietuves sukrautos medienos tūrį. ​

Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 6 arba 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 arba 14605) bei avėti sandarią avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. 
Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 
Darbuotojams eiti ir dirbti į insekticidu Mavrik apdorotų medienos rietuvių plotus 2 paras po produkto panaudojimo draudžiama. Vėliau eiti ir dirbti galima tik dėvint apsauginę aprangą (atitinkančius standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 ar 14605), mūvint apsaugines pirštines (atitinkančias standartą EN 374) bei avint sandarius batus. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

SAUGOJIMAS 

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje, gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje ne aukštesnėje kaip +40 ºС temperatūroje ir ne žemesnėje nei –10 ºС atskirai nuo maisto produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Laikyti kuo toliau nuo įkaitusių paviršių, atviros ugnies, vengti statinių elektros krūvių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies monoksidas). Gesindami dėvėkite dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti galima vandeniu, gesinimo milteliais, anglies dioksidu, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti reikia padaryti laikinas žemės sankasas. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Darbo metu dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, batus, nepralaidžius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų ar dujų. Saugotis, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinimo traktą. Kenkia įkvėpus ir prarijus. Darbo metu negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Dirbant lauke reikia atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Minimalus atstumas nuo atvirų vandens telkinių – 10 m, purškiant lauko augalus. Jei preparato pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Baigus darbą nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Tuščią tarą padėti tam skirtoje vietoje, naudoti kitiems tikslams draudžiama. 

PASTABA 

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l