TEPPEKI®

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: flonikamidas 500g/kg (50%)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės

TEPPEKI yra selektyvus sisteminis insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, spelta kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, avižų, žaliųjų žirnių (be ankščių), bulvių, obelų ir kriaušių apsaugai nuo amarų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112. 

Pakuotė: 0,1 kg, 0,14 kg; 0,15 kg; 0,2 kg; 0,25 kg; 0,3 kg; 0,35 kg; 0,4 kg; 0.45 kg; 0,5 kg; 0,56 kg; 0,7 kg; 1kg; 2 kg. 
Registracijos numeris: AS2-36I(2017). 
Siuntos numeris/ pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 3 metai. 
Sandėliavimas: laikyti ne žemesnėje kaip 0° C temperatūroje. 
 

Gamintojas/registracijos savininkas: 
ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, DeKleetlaan 12 B-box9,
B-1831 Diegem, Belgija Tel.: +322 62 78611
www.iskbc.com
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: 
Nordisk Alkali AB 
Hanögatan 8,  
SE-211 24, Malmö,  
Švedija 
Tel.:+370 648 93200 
www.nordiskalkali.lt 
Importuotajas ir platintojas:  
UAB BalticAgro Perkūnkiemio g. 2, LT- 12126, Vilnius, Lietuva  
Tel:+370 52 701187 www.balticagro.lt 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

TEPPEKI yra selektyvus sisteminio, translaminarinio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, spelta kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, avižų, žaliųjų žirnių (be ankščių), bulvių, obelų ir kriaušių apsaugai nuo amarų. 

Veikimo būdas 

Teppeki turi sisteminį veikimą. Veiklioji medžiaga patekusį į augalą juda su jo sultimis iš viršaus į apačią ir atvirkščiai.  
Produktas taip pat turi translaminarinį veikimą, kas reiškia, kad veiklioji medžiaga juda iš vienos lapo pusės į kitą ir taip paveikia pasislėpusius amarus lapo apačioje.  
Nupurškus Teppeki, amarai nustoja maitintis per kelias valandas ir miršta po kelių dienų. Efektas matomas po 4-6 dienų. Nors amarai iš karto nežūna ir dar kurį laiką būna gyvi tačiau jau nebegali pakenkti augalams. Nupurškus kviečius pilna norma, efektyvumas išlieka 3-4 savaites. Temperatūra purškimo metu įtakos efektyvumui neturi. 

Naudojimo rekomendacijos: 

Augalai

Kenkėjas Teppeki norma g/ha Purškimų skaičius Purškimo rekomendacijos  Vandens norma l/ha Pastabos

Žieminiai ir vasariniai: kviečiai, spelta, kviečiai, kvietrugiai, rugiai

Javiniai amarai (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi)   100-140 Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną, kas 3 savaites. Pavasarį, nuo krūmijimosi pradžios iki pieninės brandos  BBCH (21-77)  150-300 Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 28 dienos. Mažesnę produkto normą galima naudoti esant optimalioms purškimui sąlygoms.  Efektyvumas prieš amarus esančius stiebo apačioje gali būti nepakankamas. 
Žieminiai ir vasarinai: miežiai, avižos Javiniai amarai (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi)  100-140 Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą sezono metu. Pavasarį, nuo krūmijimosi pradžios iki pieninės brandos  BBCH (21-77)  150-300 Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 28 dienos. Mažesnę produkto normą galima naudoti esant optimalioms purškimui sąlygoms.  Efektyvumas prieš amarus esančius stiebo apačioje gali būti nepakankamas 
Žalieji žirniai (be ankščių)  Žirniniai amarai (Acyrthosiphon pisum),  pupiniai amarai (Aphis fabae), persikiniai 
(žalieji) amarai (Myzus persicae) 
140 Ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną. Esant amarų antpuoliui nuo 6 tikrųjų lapelių iki 10% ankščių pasiekus būdingą ilgį BBCH (16-71)  200-400 Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų. Norint pagerinti patekimą į augalą naudokite PAM. 
Bulvės Persikiniai (žalieji) amarai (Myzus persicae), šunobeliniai amarai (Aphis nasturtii), šaltekšniniai amarai (Aphis frangulae), paprastieji bulviniai amarai (Macrosiphum euphorbiae)  160 Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną, kas 3 savaites. Nuo gumbų formavimosi pradžios iki bulvienojai ima gelsti  
BBCH (40-90) 
200-500 Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 21 diena. Vandens kiekis priklauso nuo bulvienojų dydžio. 
Obelys Žalieji obeliniai amarai (Aphis pomi), pilkieji obeliniai amarai (Dysaphis plantaginea)  140 Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną, kas 3 savaites. Purkšti formuojantis žiedynui BBCH (51-59) ir po žydėjimo iki vaisiai pasiekia pusę būdingo dydžio BBCH (71-75)  200-1000 Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 21 diena. Vandens kiekis priklauso nuo vaismedžių dydžio, tankumo ir purškimo technikos.  
Kriaušės Kriaušiniai amarai 
(Dysaphis pyri) 

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. 
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Neviršykite leistino maksimalaus purškimų skaičiaus. Žieminių ir vasarinių kviečių, spelta kviečių, kvietrugių, rugių, bulvių, obelų ir kriaušių nepurkškite daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Žieminius ir vasarinius miežius, avižas ir žirnius galima purkšti 1 kartą per sezoną. Esant būtinybei, vėlesniems purškimams naudokite kito veikimo būdo insekticidus siekiant išvengti atsparumo išsivystymo.  
Teppeki apsauginis poveikis trunka nuo 14 iki 21 dienos. Vieno sezono metu, priklausomai nuo augalų rūšies, galima purkšti 1 - 3 kartus. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13952-1) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno 
(≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo pripildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišytuvą. Supilkite reikiamą Teppeki kiekį ir trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvas turi būti įjungtas purkštuvo pildymo ir viso purškimo metu. 

SVARBIOS PASTABOS 

  • Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
  • Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PURŠKIMO ĮRANGOS PLOVIMAS 

Į purkštuvą pripilama vandens, įjungiamas maišymas. Paplavos turi būti išpurkštos ant prieš tai apdoroto ploto. Neplaukite purkštuvo šalia upių ar ežerų. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams. 

SANDĖLIAVIMAS  

Produktą laikyti nuo 0o iki +32o C temperatūroje, uždarytą originalioje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti nuo užšalimo.  

PIRMOJI PAGALBA   

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ   

ISK Biosciences Europe N.V., tiekia tik aukštos kokybės produktus, tačiau negali kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Registracijos savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.  
Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi.  

GAMINTOJAS

Pakuotė

0,1 kg, 0,14 kg; 0,15 kg; 0,2 kg; 0,25 kg; 0,3 kg; 0,35 kg; 0,4 kg; 0.45 kg; 0,5 kg; 0,56 kg; 0,7 kg; 1kg; 2 kg