VERTIMEC 018 EC

A8612AI

INSEKTICIDAS - AKARICIDAS

Veiklioji medžiaga: abamektinas 18 g/l (1,84 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Vertimec 018 EC – plataus veikimo spektro, avermektinų cheminės grupės, insekticidas-akaricidas skirtas kenkėjams naikinti šiltnamiuose auginamuose agurkuose, braškėse, cukinijose, paprikose, pomidoruose, salotose ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGAS

Kenksmingas prarijus.

Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Išskalauti burną.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu, nenaudoti produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Bitės / kamanės gali būti naudojamos šiltnamiuose kaip apdulkintojai, tik praėjus mažiausiai 96 val po purškimo.
 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:8 52362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.
Registracijos Nr. 0307I/13.
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. Galiojimo laikas: 2 metai.

 

 

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą:

Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. +370 5 2420017 Gynėjų g. 16

LT – 01109 Vilnius Lietuva

® Registruotas Syngenta Crop Protection AG prekės ženklas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

VEIKIMO BŪDAS

Vertimec 018 EC – pagrinde veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą, tačiau turi ir trumpalaikį kontaktinį poveikį. Kenkėjai, paveikti Vertimec, paralyžiuojami, iškarto nustoja maitintis, ir po 2-4 dienų žūva. Šiuo laikotarpiu augalas daugiau jau nebepažeidžiamas.

NAUDOJIMAS

Augalai auginami šiltnamyje

Kenkėjai Produkto norma (ml/100l) Naudojimo laikas

Agurkai

Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Moliūginės erkės (Polyphagotarsonemus latus)

Minamusės (Liriomyza sp., Phytomyza sp.);

Tripsai (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

120 ml

Purkšti plintant kenkėjams (BBCH12-89). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais. 
Braškės Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Žemuoginės erkės (Tarsonemus palidus); Minamusės (Liriomyza sp.);
 

120 ml

Purkšti plintant kenkėjams. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais 
Cukinijos Tripsai (Franklinella occidentalis)

120 ml

Purkšti plintant kenkėjams (BBCH12-89). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais. 
Paprikos

Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Moliūginės erkės (Polyphagotarsonemus latus)
Minamusės (Liriomyza sp., Phytomyza sp.);
Tripsai (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

110 ml

Pirmą kartą purkšti prieš žydėjimą (< BBCH 60). Antrą kartą purkšti vaisių augimo metu ( >BBCH 70). 
Pomidorai

Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Pomidorinės erkutės (Vasates lycopersici); Moliūginės erkės (Polyphagotarsonemus latus)Minamusės (Liriomyza sp., Phytomyza sp.);
Tripsai (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

120 ml

Purkšti plintant kenkėjams. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais. 
Salotos

Minamusės (Liriomyza sp.); Tripsai (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis); Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae)

50 ml

Purkšti plintant kenkėjams. Purkšti ne daugiau kaip 4 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais 
Dekoratyviniai augalai

Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Minamusės (Liriomyza sp., Phytomyza sp.); Tripsai (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

110 ml

Purkšti plintant kenkėjams. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais. 
Dekoratyviniai augalai/gėlės skynimui Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae); Minamusės (Liriomyza sp., Phytomyza sp.); Tripsai (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

120 ml

Purkšti plintant kenkėjams

Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną su ne trumpesniais kaip 7 dienų intervalais. 

PASTABA

Vertimec 018 EC didžiausia naudojimo norma: salotoms yra 0,5 l/ha;
Agurkams, cukinijoms, paprikoms, pomidorams, dekoratyviniams augalams – 1,2 l/ha

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo:
Agurkai, braškės, cukinijos, paprikos, pomidorai – 3 dienos; Salotos – 12 dienų;
Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.

Dėmesio!

Vertimec 018 EC jautrumas dekoratyviniuose augaluose buvo tirtas su chrizantemomis, rožėmis, gerberomis, kinrožėmis, difenbachijomis, sanpaulijomis ir pelargonijomis. Neatmetama galimybė, kad kai kurios dekoratyvinių augalų rūšys ar veislės (ypač rožių, gerberų) gali jautriai sureaguoti į produktą, todėl prieš purškiant didelį plotą, produkto fitotoksiškumą visuomet reikia patikrinti mažame augalų plotelyje.

Prieš naudodami Vertimec 018 EC šiltnamyje, 96 valandoms pašalinkite apdulkintojus.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Pagal veikimo pobūdį Vertimec 018 EC veiklioji medžiaga abamektinas yra chloro kanalų aktyvatorius (IRAC kodas 6). Bet kurioje kenkėjų populiacijoje gali būti natūraliai bet kuriam iš 6 grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu šie insekticidai naudojami pakartotinai, gali išsivystyti atsparių kenkėjų populiacija. Siekiant to išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:

  • Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis.
  • Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą.
  • Kenkėjų naikinimo programoje naudokite kitus (cheminius, kultūrinius, biologinius) naikinimo metodus.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklapyje: www.irac-online.org

VANDENS KIEKIS

Šiltnamiuose auginamiems augalams naudokite 1000 – 1500 l/ha vandens normas. Tikslų vandens kiekį parinkite atsižvelgdami į purškiamų augalų lapiją ir jų dydį, purškiant lapų paviršius turi būti tolygiai padengtas, bet tirpalas neturėtų nubėgti ant žemės.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pripildykite maždaug nuo ¼ iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės emulsijos. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Purkštuvas turi būti tinkamai sureguliuotas, turėti tinkamus purkštukus, kurie gerai padengtų purškiamus augalus purškiamu tirpalu. Vengti purškiamo tirpalo patekimo ant šalia augančių augalų. Nepurkškite esant aukštai aplinkos oro temperatūrai ar kai augalai yra drėgni.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą, vandeniu kruopščiai išplaukite purkštuvą. Įsitikinkite, kad visi produkto likučiai pašalinti iš purkštuvo. Purkštuvą perplaukite 2-3 kartus švariu vandeniu. Paplavas ir produkto likučius išpurkškite ant apdoroto ploto.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant rekomenduojama dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams į nupurkštus plotus eiti tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Rekomeduojama dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Manoma, kad ši medžiaga padidina gama-amino sviesto rūgšties (angl. GABA) gamybą gyvūnų organizmuose. Pacientams su galimai toksišku abamektino poveikiu reikėtų vengti vaistų, stiprinančių GABA veiklą (barbitūratai, benzodiazepinai, valproinė rūgštis). Toksiškumas gali būti sumažintas išanksto panaudojus cheminį absorbentą (aktyvuota anglis). Jei toksiškumo poveikis sukelia sunkų vėmimą, reikia nustatyti išsiskiriančio skysčio kiekį bei elektrolitų disbalansą. Turėtų būti taikoma parenteralinių skysčių pakeitimo terapija kartu su kitomis palaikančiosiomis priemonėmis, atitinkančiomis klinikinius požymius, simptomus ir tyrimų rezultatus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto ploto. Išskalautos      nustatytus reikalavimus pakuotės       yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

LAIKYMAS

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, nuo kurių produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.

© Syngenta Crop Protection AG.

GAMINTOJAS

Pakuotė

250 ml, 1 l, 5 l