SLUXX HP

MOLIUSKOCIDAS 

Veikliosios medžiagos: geležies (III) fosfatas 29,7 g/kg (2,97%) 

Produkto forma: jauko granulės (GR) 

Sluxx HP yra moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų, sraigių. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg 
Registracijos Nr.: AS2-54M(2016) 
Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas: 
W. Neudorff GmbH KG,
An der Mühle 3,
31860 Emmerthal, Vokietija

Importuotojas: 
Nordisk Alkali AB 
Hanögatan 8, 211 24 
Malmö, Švedija 

Gamintojas: 
Progema GmbH, 
Blankschmiede 6,  
31855 Aerzen, Vokietija 

Platintojas: 
UAB BALTIC AGRO 
Perkūnkiemio g. 2, 
LT-12126 Vilnius, Lietuva 
Tel.:+370 5 270 1187 Fax.:+370 5 270 1711 
www.balticagro.lt 


AB KAUNO GRŪDAI 
H. ir O. Minkovskių g. 63
LT-46550 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 409564
www.kauno-grudai.lt


AB LINAS AGRO 
Smėlynės g. 2c, 
LT-35143 Panevėžys, Lietuva 
Tel.: +370 45 507354 Fax.: +370 45 507351 
www.linasagro.lt 


UAB SCANDAGRA 
Biochemikų g. 6,  
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva 
Tel.: +370 347 41 551 
Faks.: +370 347 41 552 
www.scandagra.lt 


UAB AGROCHEMA 
Jonalaukio k., Ruklos sen.  
LT-55296 Jonavos r., Lietuva 
Tel.: +370 349 56 142 
Faks.: +370 349 56 541 
www.agrochema.lt 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Sluxx HP - moliuskocidas. Dirviniai šliužai ir sraigės įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. Produktas yra atsparus lietaus poveikiui ir neturi neigiamo poveikio sliekams, žygiams ir ežiams. 

NAUDOJIMO LAIKAS 

Sluxx HP geriausiai naudoti tuoj pat po sėjos ar sodinimo. 

NAUDOJIMO NORMOS  

Profilaktiškai prieš dirvinių šliužų ar sraigių pasireiškimą- 4,0-5,0 kg/ha; 
Pastebėjus dirvinių šliužų ar sraigių pakenkimus - 7,0 kg/ha. 
Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų arba sraigių pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartoti naudojimą, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus. 
Didžiausias panaudojimų skaičius - 4 

NAUDOJIMO BŪDAI 

Sluxx HP galima paskleisti naudojant mineralinių trąšų barstytuvus. Daržovių, dekoratyvinių augalų, uždaro grunto plotuose Sluxx HP paskleisti reikia tarpuvagiuose arba tarp eilučių, naudojant tarpueilių tręštuvus. 

Pastaba 
Sluxx HP nerekomenduojama maišyti su mineralinėmis trąšomis, kadangi granulės yra nevienodo dydžio, produktas pasiskleis netolygiai. Daržovių, dekoratyvinių augalų plotuose, uogynuose ir uždarame grunte Sluxx HP nerekomenduojama naudoti virš augalų vagų arba eilučių, todėl, kad produkto granulės gali likti ant augalų. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS 

Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje. 
Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams. 

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Registracijos savininko pateikiamas produktas yra aukštos kokybės ir tinkamas tiems tikslams, kurie numatyti etiketėje. Kadangi registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg