BELWET

Silikoninė, nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga 
Veiklioji medžiaga: 100 % polieterio polimetilsiloksano kopolimeras 

Belwet mažindamas tirpalo paviršiaus įtempimą, pagerina darbinio tirpalo pasiskleidimą, sukibimą su lapo paviršiumi ir įsiskverbimą į augalą. Tirpalams naudojamas ruošti su augalų apsaugos priemonėmis ir  mikroelementinėmis trąšomis.  

Skirtas profesionaliam ir individualiam naudojimui

ATSARGIAI 

H312 Kenksminga susilietus su oda 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H332 Kenksminga įkvėpus   
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. 
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
P304+P340ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. 
P305+P351+P338PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. 
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti). 
EUH401  Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS. 

Pakuotė: 5 l 
Siuntos Nr. Žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Galiojimo laikas 4 metai, jei bus saugomas originalioje gamyklinėje pakuotėje. 

Platintojas 
UAB ,,Belor” 
Savanorių pr. 178A-6, LT- 03154 Vilnius 
Tel.: +370 616 91999, Faks.:+370 5 231 65 41, www.belor.lt 
Kilmės šalis – Vokietija 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Bewet galima maišyti su visais Lietuvoje registruotais pesticidais ir mikroelementinėmis trąšomis. 

Naudojimo normos

Lauko kultūros: 
75 ml /ha su kontaktiniais produktais (gerina vandens sugeriamumą ir pasiskleidimą ant lapo). 
25-75 ml/ha su sisteminiais produktais (gerina vandens sugeriamumą, pasiskleidimą ant lapo ir greičiau išsisklaido augalo viduje). 

Sodai: 
75-150 ml /ha

Dekoratyviniai augalai: 
0,02 ℅ - 0,03 ℅ ( daugiausia 200 l/ha) 

Didžiausia darbinio tirpalo koncentracija – 0,15 ℅ 

Pastaba

Prieš ruošiant mišinį būtina atidžiai perskaityti pesticidų etiketę ir įsitikinti ar nėra apribojimų naudojant priedus. 
Nenaudoti Belwet  su azoto trąšomis (karbamidu, KAS ir kt.), jei darbiniame tirpale azoto koncentracija didesnė kaip 2%. 

TIRPALO RUOŠIMAS 

Paruošti ¾ darbinio tirpalo su pesticidais ar mikroelementinėmis trąšomis. Belwet ir likusį reikiamą vandens kiekį supilti paskutinį, nuolat vidutiniškai maišant. 
Optimaliausias efektas gaunamas kai tirpalo ph 5-8. Mišinį išpurkšti per 24 valandas po sumaišymo. 

PIRMOJI PAGALBA 

Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. 
Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.  
Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus: be gydytojo leidimo nesukelkite vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.  

SAUGOS PRIEMONĖS 

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugines priemones. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.Po darbo, prieš valgant, geriant ar rūkant plaukite rankas ir neuždengtas kūno dalis. Venkite patekimo į akis. Neįkvėpkite garų. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.  

LAIKYMAS 

Produktą laikyti originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne žemesnėje nei 5° ir ne aukštesnėje nei +50°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių.  

GARANTINIAI REIKALAVIMAI 

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 

Pakuotė

 5 l