DASSOIL™


Veiklioji medžiaga: 99,6% alkylfenol alkoksilatas
Dassoil yra tirpus skystis.

Dassoil yra vandenyje tirpi nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga, skirta naudoti žemės ūkyje. Ji užtikrina gerą purškimo kokybę ir tirpalo patekimą ant piktžolių. 

Skirtas profesionaliam naudojimui

ATSARGIAI 

Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 3 metai

Gamintojas: Dow AgroSciences
Importuotojas: 
Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija
Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas Lietuvoje: 
Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, 
LT-01402, Lietuva. Tel. +370 5 2100260

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. 

Dassoil yra vandenyje tirpi nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga, skirta naudoti žemės ūkyje. Ji užtikrina gerą purškimo kokybę ir tirpalo patekimą ant piktžolių.

Dassoil yra tirpaus skysčio formuliacijos. Jo sudėtyje yra 99,6% alkylfenol alkoksilatas.

NAUDOJIMAS

Dassoil naudojamas mišiniuose su herbicidais kaip paviršiaus aktyvioji medžiaga. Vadovaukitės herbicido naudojimo rekomendacijomis.

NORMA

Rekomenduojama Dassoill norma:

javams - 0,5 l/ha,

rapsams - 0,3 l/ha.

VANDENS NORMA

Dassoil rekomenduojama naudoti su 100-300 l/ha vandens tirpalu.

PURŠKIMO KOKYBĖ

Dassoil išpurkšti traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pripilkite į purkštuvo talpą vandens ir pridėkite reikiamą kiekį pesticido. Viską gerai išmaišykite ir paskiausiai pilkite Dassoil. Neišjunkite maišytuvo viso purškimo metu. Purškimui naudokite tiktai švarų vandenį.

SAUGOS PRIEMONĖS

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugines priemones. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Baigę darbą, prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkyti, nusiplaukite rankas ir neuždengtas kūno dalis.

PIRMOJI PAGALBA

Prarijus, nesukelti vėmimo. Kviesti gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant skalauti vandeniu. Po 1-2 minučių išimti kontaktinius lęšius ir akis plauti dar kelias minutes. Jei jaučiami pakitimai, kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, nusirengti suteptus drabužius. Odą nuplauti tekančiu vandeniu ir muilu. Suteptus drabužius išskalbti. Įkvėpus, išvesti nukentėjusį asmenį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.

SAUGOJIMAS

Saugokite gerai uždarytoje originalioje pakuotėje, 0 °C - 30 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro. Laikykite atokiau nuo aukštų temperatūrų ir tiesioginės saulės šviesos.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir taisyklių. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu.

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

™ Dow AgroSciences

GAMINTOJAS

 

Pakuotė

 5 l