KEMIVETT PLUS

 

Veiklioji medžiaga: etoksilato alkoholis

Kemiwett Plus – naudojamas kaip priedas, ruošiant tirpalus su augalu apsaugos priemonemis. Nejonine paviršiaus aktyvioji medžiaga. Vandeninis tirpalas. Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui. 

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ! 

SIEKIANT IŠVENGTI ŽMONIŲ SVEIKATAI IR APLINKAI KELIAMOS RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS. 

NAUDOJIMAS

Kemiwett Plus – naudojamas kaip priedas, ruošiant tirpalus su augalų apsaugos priemonėmis. Kemiwett Plus pagerina purškiamo paviršiaus padengimą, preparato įsisavinimą ir tirpalas nenulaša nuo augalų. Pavyzdžiui tai ypač svarbu naudojant herbicidus, kai piktžolės lėtai auga (sausa ar žema temperatūra) ir naikinant mažiau herbicidui jautrias piktžoles. Augalų apsaugos priemonių efektyvumas nepadidėja, didanant išpurškiamo tirpalo kiekį. 

MAIŠYMAS

Pusę purkštuvo talpos pripoldoma vandens, pridedama reikiamo herbicido, įiungiamas maišytuvas. Išjungus maišytuvą įdėti Kemiwett Plus. Pripilti trūkstama vandens kiekį ir įiungti maišytuvą. 

SAUGOJIMAS

Kemiwett Plus nepakeis savo savybiu, jei bus saugomas sausoje ir nepažeistoje taroje. Saugojimo temperatūra 0 ºC iki +40 ºC. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Saugoti originalioje taroje. Tuščias pakuotes 3 kartus praplauti vandeniu. Paplavas išpurkšti ant purškiamų plotų. Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis nustatytų reikalavimų. Tuščias pakuotės kitiems tikslams naudoti draudžiama. 

PASTABA

Gamintojas garantuoja preparato kokybę, jei jis gaunamas uždarytoje, originalioje taroje. Gamintojas neatsako už patirtus nuostolius, jei preparatas neteisingai naudojamas. 

NAUDOJIMO NORMOS 

PESTICIDAI

Norma/ml  Vandens suvartojimas/l 

Granstar® Premia, Harmony® Extra, Glean®, Titus® 25 DF, Monitor® 

50-100 100
Kiti Herbicidai, Fungicidai, Insekticidai 25 100

PAVOJINGA

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.